X

Par mācībām attālināti no 23.03.20.-14.04.20.

2020. gada 19. marts

Par mācībām attālināti no 23.03.20.-14.04.20.

ATTĀLINĀTA MĀCĪBU PROCESA NORISE SĒJAS PAMATSKOLĀ NO 23.03.-14.04.2020.

Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces galvenokārt nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu veicamos darbus, sazinātos ar klasesbiedriem un skolotājiem, saņemtu skolotāju konsultācijas un gūtu atgriezenisko saiti.

Šajā laikā stundu saraksts (redzams e-klasē) un stundu laiki ir mainīti.
Informācija par stundās veicamajiem darbiem katrai dienai tiks ievietoti skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā līdz iepriekšējās dienas plkst. 17.00.

Katrai stundai skolotājs būs paredzējis dažādus darbus, bet vismaz viens uzdevums būs tāds, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu. Izpildītais darbs būs jāiesniedz līdz dienas beigām, ja skolotājs nav norādījis citu variantu.

Skolotājs norādītās stundas laikā būs sasniedzams e-klasē, lai konsultētu skolēnus. Skolēni var uzdot jautājumus skolotājam arī ārpus šiem laikiem, bet tad atbilde uzreiz netiks sniegta.

Mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantoti galvenokārt šādi tiešsaistes rīkti: e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv, whatsapp, maconis.zvaigzne.lv, google disks.

SKOLOTĀJA LOMA UN ATBILDĪBA

Plāno attālināto mācību procesu atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem.
Ievieto e-klasē aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem līdz iepriekšējās darba dienas plkst.17.00.

Skolotājs pieejams skolēniem konsultācijām e- klasē norādīto stundu laikos.
Sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem, kam nav tehniskā nodrošinājuma, lai piedalītos tiešsaistes mācību procesā.

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina atgriezenisko saiti par stundā apgūto.
Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.

SKOLĒNA LOMA UN ATBILDĪBA

Iepriekšējā vakarā skolēns iepazīstas ar nākamās dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku un zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaistē.

Atbilstoši e-klasē saņemtajiem norādījumiem plāno savu laiku un veic uzdotos uzdevumus.

Izpildītos darbus skolotājam iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt, informē mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju.

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdotajiem uzdevumiem.

Ja skolotājs ir paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās.

Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, skolēns informē par to klases audzinātāju.

MĒS TICAM UN UZTICAMIES JUMS, KA ARĪ ATTĀLINĀTI VARAM DARBOTIES TĀ, LAI SASNIEGTU PĒC IESPĒJAS VEIKSMĪGĀKUS REZULTĀTUS.


VECĀKU LOMA UN ATBILDĪBA

Nodrošināt, ka skolēns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Ja iespējams, nodrošināt skolēnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad vecāku pienākums ziņot par to skolai, lai skola varētu nodrošināt ar izdrukātiem mācību materiāliem.

Nepieciešamības gadījumā no skolas paņemt mācību materiālus.
Informēt klases audzinātājus, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā veselības vai tehnisku iemeslu dēļ.

Pārliecināties, ka skolēnam ir pieeja e-klasei (skolēns zina un izmanto savu lietotājvārdu un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar e-klases administratoru Staņislavu Vērdiņu.

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā - palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt plānot laiku, dienas beigās pārrunāt, kā bērnam veicies.

LAI MUMS KOPĀ IZDODĀS! :)

attalinataPP.pdf